1
แนะนำข้อมูลสำหรับการทำเกษตรตามรอยพ่อหลวงแบบพอเพียง รวมเนืื้อหาในการปลูกผักสำหรับเกษตรมือใหม่ และการทำเกษตรทางเลือกแบบสมัยใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน เทคนิคการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่สามารถเลี้ยงชีพได้ในครัวเรือนแบบพอเพียง รวมไปถึงข้อมูลสาระความรู้ในเรื่องเกษตรต่างๆ